Säännöt

TOP-kilpailusäännöt

Jäsenrekisteriseloste

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Yhdistysrekisteri

SÄÄNNÖT Hyväksytty perustamiskokouksessa 24.2.2015.

Hyväksytty yhdistysrekisterissä 13.03.2015.

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
  Yhdistyksen nimi on Suomen Azawakh- ja Sloughikerho ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko Suomi.
 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
  Yhdistyksen tarkoituksena on toimia azawakhien ja sloughien rotuyhdistyksenä edistämällä, ohjaamalla ja valvomalla azawakhien ja sloughien jalostusta ja toimia aatteellisena järjestönä jäsenten kesken näiden koiraharrastuksen edistämisessä.

Yhdistys on Suomen Vinttikoiraliitto ry:n ja Suomen Kennelliitto ry:n jäsenyhdistys ja noudattaa niiden sääntöjä. Yhdistys voi kuulua lisäksi muihin yhdistyksiin, joiden katsotaan edistävän azawakhien ja sloughien etua.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:

 •  antamalla opastusta ja neuvoja jäsenilleen rotujen jalostuksessa ja hoidossa,
 •  levittämällä erilaisten painotuotteiden ja muiden tiedotusvälineiden kautta tietoa yhdistyksen alaisista roduista,
 •  järjestämällä koiranäyttelyitä, käyttökokeita, kursseja ja luentotilaisuuksia sekä muuta vastaavaa yhdistyksen tarkoitusta palvelevaa toimintaa,
 •  osallistumalla ulkomuototuomareiden ja juoksupuolen tuomareiden koulutukseen yhteistyössä Suomen Kennelliitto ry:n ja Suomen Vinttikoiraliitto ry:n kanssa muun muassa järjestämällä tuomareiden neuvottelu- ja koulutuspäiviä ja muuta koulutusta,
 •  harjoittamalla yhteistoimintaa sekä kotimaassa että ulkomailla olevien koirajärjestöjen ja kennelyhdistysten kanssa ja seuraamalla kenneltoimintaa sekä kotimaassa että ulkomailla.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja, omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, muodostaa rahastoja sekä ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia. Yhdistys voi järjestää varainkeräyksiä, arpajaisia ja yleisiä huvitilaisuuksia.

 1. Jäsenet
  Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö (henkilöjäsen) taikka oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö (yhteisöjäsen), joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Varsinainen henkilöjäsen voi olla vuosi-, ainais- tai perhejäsen. Ainaisjäsen on yhdistyksen jäsen, joka on suorittanut vuosikokouksen määräämän ainaisjäsenmaksun.
Perhejäsen on vuosi- tai ainaisjäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö.
Yhteisöjäsenet voivat olla ainoastaan vuosijäseniä. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö taikka oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Hallitus voi kutsua tuomari-, asiantuntija- tai kunniajäseniksi ansioituneeksi katsomiaan henkilöitä.
Liittymällä yhdistyksen jäseneksi uusi jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja hyväksyy sen toimintatarkoituksen.
Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Tuomarijäsenet hyväksyy hallitus hakemuksetta.

 1. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Maksettua jäsenmaksua ei makseta takaisin.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Hallituksen tulee varata jäsenelle kohtuullinen aika antaa asiasta selvityksensä. Maksettua jäsenmaksua ei makseta takaisin.
Jos jäsen ei suorita vuosittaista jäsenmaksua kunkin vuoden kesäkuun loppuun mennessä, hallitus voi katsoa hänen eronneen yhdistyksestä.

 1. Liittymis- ja jäsenmaksu
  Vuosi- ja perhejäsen suorittavat liittymismaksun sekä kalenterivuosittain jäsenmaksuna sen summan, minkä vuosikokous on kulloinkin määrännyt.
  Jäsenmaksut suoritetaan kultakin kalenterivuodelta huhtikuun loppuun mennessä.
  Hallitus voi lisäksi määrätä ajankohdan, jonka jälkeen jäsenmaksunsa laiminlyönyt jäsen menettää jäsenetunsa.
  Ainaisjäsen suorittaa vuosikokouksen määräämän ainaisjäsenmaksun jäseneksi liittyessään.
  Tuomari-, asiantuntija- ja kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksuista.
  Kannatusjäsenen jäsenmaksusta päättää hallitus.
 2. Hallitus
  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) muuta varsinaista jäsentä.
  Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
  Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 3. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
 4. Tilikausi ja toiminnantarkastus / tilintarkastus
  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
 5. Yhdistyksen kokoukset
  Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.
 2. Vuosikokous
  Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 3. kokouksen avaus
 4. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 5. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 6. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 7. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 9. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 10. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 11. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.